خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه
پاسخ
آوااااای بهار ٢۴ بهمن ٩۶
رایکا ٢۴ بهمن ٩۶
فراموش کن
نفس اورداپ ٢۴ بهمن ٩۶
ای داد ای داد
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
غزل من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان